بستن

غذاهای خون ساز (دموی مزاج ها بخوانند)

در طب اسلامی و طب سنتی بخشی از مواد پدید آمده در اثر هضم که در کبد تولید می شود را خون می نامند . البته این بخش حدود نیمی از موادی است که اصطلاحا در طب کلاسیک و اصطلاح عامی تماما خون نامیده می شود.
رایگان

بدن انسان به وسیله خون عضلات و ماهیچه ها را می سازد . ماهیچه قلب به وسیله خون ساخته می شود . خون توانایی و انرژی بدن را تامین می کند. از این رو ما باید غذاهای خون ساز را بشناسیم تا برای تامین خون بدن از آن ها بهره بگیریم.

 

در طب سنتی ایران و طب سنتی تمامی غذاهای گرم و تر غذاهای خون ساز هستند.

روغن های گرم و تر : روغن حیوانی ، روغن زیتون،روغن کنجد ، و روغن سیاهدانه گرم و تر هستند.

برخی منابع گوشت گوساله را معتدل توصیف کرده اند ولی سردی آن آشکار است .

تخم مرغ گرم و تر است . سفیده سرد و زرده گرم است . تخم مرغ ماشینی سرد تر از تخم مرغ محلی است و تخم گنجشک و کبوتر گرم تر از تخم مرغ محلی است . تخم اردک سردتر از تخم مرغ می باشد .

گوشت پرندگان آبی سردتر از گوشت پرندگان دیگر است .

بدن انسان به وسیله خون عضلات و ماهیچه ها را می سازد . ماهیچه قلب به وسیله خون ساخته می شود . خون توانایی و انرژی بدن را تامین می کند. از این رو ما باید غذاهای خون ساز را بشناسیم تا برای تامین خون بدن از آن ها بهره بگیریم.

 

در طب سنتی ایران و طب سنتی تمامی غذاهای گرم و تر غذاهای خون ساز هستند.

روغن های گرم و تر : روغن حیوانی ، روغن زیتون،روغن کنجد ، و روغن سیاهدانه گرم و تر هستند.

برخی منابع گوشت گوساله را معتدل توصیف کرده اند ولی سردی آن آشکار است .

تخم مرغ گرم و تر است . سفیده سرد و زرده گرم است . تخم مرغ ماشینی سرد تر از تخم مرغ محلی است و تخم گنجشک و کبوتر گرم تر از تخم مرغ محلی است . تخم اردک سردتر از تخم مرغ می باشد .

گوشت پرندگان آبی سردتر از گوشت پرندگان دیگر است .