بستن

چقدر با مزاج اندام های بدن آشنا هستید؟ مزاج قلب ، مزاج مغز ...

در این مقاله از سری آموزه های دکتر بارتر در مورد مزاج شناسی ، می خواهیم در مورد مزاج اندام های بدن ، مزاج در سنین مختلف و مزاج فصول آشنا شویم.پس لطفا تا انتهای این مقاله دکتر بارتر را همراهی کنید.
رایگان

مزاج اندام ها

هر اندامی دارای اعتدال مزاج ویژه خود است و از لحاظ مزاج با اندام دیگر متفاوت است.مثلا مزاج استخوان وقتی معتدل است که خشکی آن بیشتر باشد ، مغز آدم موقعی معتدل است که رطوبت زیاد داشته باشد، قلب موقعی در حد اعتدال است که از حرارت ویژه ای برخوردار باشد و اعصاب وقتی در حد اعتدال اند که از سردی مخصوص خود بهره مند شده است.

 

حال به مزاج اندام های بدن اشاره می کنیم.

 

اندام هایی که دارای مزاج گرم هستند:

1) قلب        2) خون      3) کبد     4) گوشت        5) ماهیچه ها      6)کبد و کلیه ها

اندام هایی که دارای مزاج سرد هستند:

1) بلغم       2) پیه     3) زردپی     4) چربی      5) مو    6) استخوان       7)پوست      8) نخاع   9) مغز

 

اندام هایی دارای مزاج مرطوب هستند:

1) خون          2) چربی    3) نخاع      4) مغز    5)ریه ها    6) طحال      7) کلیه ها    8) پوست

برخی از اعضای بدن دارای مزاج سرد و مرطوب هستند که در بالا اشاره شده است.

 

اندام هایی که دارای مزاج خشک هستند:

1) مو    2)غضروف     3) زردپی     4)شریان ها     5)عصب های حرکتی

 

مزاج در مراحل عمر

خردسالان از روز تولد تا دوران جوانی از نظر مزاج به گرمی نزدیک تر بوده و در حد اعتدال گرمی هستند و از نظر رطوبت مزاج رطوبت مزاج پا را فراتر نهاده اند. اعتدال مزاج نوجوانان بیشتر از اعتدال خردسالان است ولی جوان ها در مقایسه با خردسالان خشک مزاج تر و در مقایسه با پیران گرم مزاج تر هستند.بدن کهن سالان سرد است.

افراد چاق با گوشت زیاد دارای مزاج گرم و تر هستند.

افراد چاق با چربی زیاد دارای مزاج سرد و تر هستند. آدم های لاغری که کم گوشت هستند مزاج سرد و تر و در لاغران کم چربی مزاج گرم و خشک است.در افراد لاغر تیره و استخوانی مزاج سرد و خشک است.

کم شدن موی سر یا توقف رشد آن دو دلیل می تواند داشته باشد: اول آنکه خون در محل رویش خود کم می شود ه در این حال مزاج بسیار تر است.رنگ مو اگر سیاه باشد دلیل گرمی مزاج است.موی زرد دلیل سرد مزاجی است.موی طلائی و سرخ دلیل بر اعتدال مزاج است و موی سفید دلیل بر رطوبت و سردی است.

خشمگینی زیاد،بی تابی ، زرنگ بودن ، اقدام سریع ،چالاکی دلیلی بر مزاج گرم است و حالات عکس موارد ذکر شده دلیل بر سرد مزاجی است.

گرم ترین عضو بدن قلب است.

سردترین عضو بدن استخوان است.

خشک ترین عضو بدن موها هستند.

تر ترین عضو بدن چربی بین بافت هاست.

معتدل ترین عضو بدن پوست است.

 

مزاج فصل ها

فصل بهار : گرم و تر. افرادی که دارای مزاج دموی هستند اگر در سنین رشد باشند مشکلات بیشتری خواهند داشت.

فصل تابستان: گرم و خشک .اشخاص صفراوی با مزاج گرم و خشک که فعالیت زیادی دارند، رطوبت خود را از دست می دهند و مشکلات بیشتری دارد.

فصل پائیز: سرد و خشک. این فصل اوج بیماری های پوستی ، اگزما و ترک لب هاست.

فصل زمستان : سرد و تر. این فصل ، اوج بیماری های مفصلی و بلغمی است.

 

مزاج از نظر سن

دوره های مختلف سنی در انسان از نظر مزاج با یکدیگر متفاوت است و ترکیب عناصر خاص خودش را دارد.

سن رشد: از بدو تولد تا 30 سالگی : گرم و تر

سن جوانی از 30 تا 40 سالگی :گرم و خشک

سن میان سالی از 40 تا 60 سالگی : سرد و خشک

و سن کهن سالی بالای 60 سالگی : سرد و تر

 

 

مزاج اندام ها

هر اندامی دارای اعتدال مزاج ویژه خود است و از لحاظ مزاج با اندام دیگر متفاوت است.مثلا مزاج استخوان وقتی معتدل است که خشکی آن بیشتر باشد ، مغز آدم موقعی معتدل است که رطوبت زیاد داشته باشد، قلب موقعی در حد اعتدال است که از حرارت ویژه ای برخوردار باشد و اعصاب وقتی در حد اعتدال اند که از سردی مخصوص خود بهره مند شده است.

 

حال به مزاج اندام های بدن اشاره می کنیم.

 

اندام هایی که دارای مزاج گرم هستند:

1) قلب        2) خون      3) کبد     4) گوشت        5) ماهیچه ها      6)کبد و کلیه ها

اندام هایی که دارای مزاج سرد هستند:

1) بلغم       2) پیه     3) زردپی     4) چربی      5) مو    6) استخوان       7)پوست      8) نخاع   9) مغز

 

اندام هایی دارای مزاج مرطوب هستند:

1) خون          2) چربی    3) نخاع      4) مغز    5)ریه ها    6) طحال      7) کلیه ها    8) پوست

برخی از اعضای بدن دارای مزاج سرد و مرطوب هستند که در بالا اشاره شده است.

 

اندام هایی که دارای مزاج خشک هستند:

1) مو    2)غضروف     3) زردپی     4)شریان ها     5)عصب های حرکتی

 

مزاج در مراحل عمر

خردسالان از روز تولد تا دوران جوانی از نظر مزاج به گرمی نزدیک تر بوده و در حد اعتدال گرمی هستند و از نظر رطوبت مزاج رطوبت مزاج پا را فراتر نهاده اند. اعتدال مزاج نوجوانان بیشتر از اعتدال خردسالان است ولی جوان ها در مقایسه با خردسالان خشک مزاج تر و در مقایسه با پیران گرم مزاج تر هستند.بدن کهن سالان سرد است.

افراد چاق با گوشت زیاد دارای مزاج گرم و تر هستند.

افراد چاق با چربی زیاد دارای مزاج سرد و تر هستند. آدم های لاغری که کم گوشت هستند مزاج سرد و تر و در لاغران کم چربی مزاج گرم و خشک است.در افراد لاغر تیره و استخوانی مزاج سرد و خشک است.

کم شدن موی سر یا توقف رشد آن دو دلیل می تواند داشته باشد: اول آنکه خون در محل رویش خود کم می شود ه در این حال مزاج بسیار تر است.رنگ مو اگر سیاه باشد دلیل گرمی مزاج است.موی زرد دلیل سرد مزاجی است.موی طلائی و سرخ دلیل بر اعتدال مزاج است و موی سفید دلیل بر رطوبت و سردی است.

خشمگینی زیاد،بی تابی ، زرنگ بودن ، اقدام سریع ،چالاکی دلیلی بر مزاج گرم است و حالات عکس موارد ذکر شده دلیل بر سرد مزاجی است.

گرم ترین عضو بدن قلب است.

سردترین عضو بدن استخوان است.

خشک ترین عضو بدن موها هستند.

تر ترین عضو بدن چربی بین بافت هاست.

معتدل ترین عضو بدن پوست است.

 

مزاج فصل ها

فصل بهار : گرم و تر. افرادی که دارای مزاج دموی هستند اگر در سنین رشد باشند مشکلات بیشتری خواهند داشت.

فصل تابستان: گرم و خشک .اشخاص صفراوی با مزاج گرم و خشک که فعالیت زیادی دارند، رطوبت خود را از دست می دهند و مشکلات بیشتری دارد.

فصل پائیز: سرد و خشک. این فصل اوج بیماری های پوستی ، اگزما و ترک لب هاست.

فصل زمستان : سرد و تر. این فصل ، اوج بیماری های مفصلی و بلغمی است.

 

مزاج از نظر سن

دوره های مختلف سنی در انسان از نظر مزاج با یکدیگر متفاوت است و ترکیب عناصر خاص خودش را دارد.

سن رشد: از بدو تولد تا 30 سالگی : گرم و تر

سن جوانی از 30 تا 40 سالگی :گرم و خشک

سن میان سالی از 40 تا 60 سالگی : سرد و خشک

و سن کهن سالی بالای 60 سالگی : سرد و تر